يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1054خدمات درماني70ويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1392/04/1244000
1054خدمات درماني70ويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1389/04/2339500