شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6323خدمات درماني70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1394/04/15200000
6323خدمات درماني70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1393/08/20233000
6323خدمات درماني70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1392/12/28233000
6323خدمات درماني70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1392/02/23100000
6323خدمات درماني70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1391/07/0980000
6323خدمات درماني70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1389/10/1662428