جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3894خدمات درماني70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1392/09/2097000
3894خدمات درماني70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1391/03/0671000
3894خدمات درماني70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1391/01/2971000
3894خدمات درماني70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1390/05/2360000