جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2081خدمات درماني70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 2.25mg1392/04/2358500