يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1011خدمات درماني70ويال - پيپراسيلين سديم - 2g1392/06/2044000
1011خدمات درماني70ويال - پيپراسيلين سديم - 2g1390/05/1823000