شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
958خدمات درماني70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1393/08/0715000
958خدمات درماني70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1392/11/2614000
958خدمات درماني70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1392/03/2012800
958خدمات درماني70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1391/10/029500
958خدمات درماني70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1391/05/218000
958خدمات درماني70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1390/05/186300