دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
957خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1392/03/2020000
957خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1391/10/0515000