شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
960خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1394/01/0116500
960خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1393/10/27115000
960خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1392/03/2016500
960خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1391/10/0212000
960خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1391/05/0810000
960خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1390/05/186900