سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
959خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1392/03/2011500
959خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1391/10/028500
959خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1391/05/087000
959خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1390/05/184600