سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
962خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1393/08/111350
962خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/11/2612000
962خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/05/3011000
962خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/04/239500
962خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/10/028000
962خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/05/217000
962خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1390/05/185700