يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
961خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1393/08/1112500
961خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1392/11/2611000
961خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1392/04/239800
961خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1391/05/216000
961خدمات درماني70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1390/05/184600