يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
968خدمات درماني70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1393/08/1115000
968خدمات درماني70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/11/2612500
968خدمات درماني70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/03/2011500
968خدمات درماني70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/10/028500
968خدمات درماني70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/05/217000
968خدمات درماني70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1390/05/185800