جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6245خدمات درماني90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1393/06/252600000
6245خدمات درماني90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1392/06/262323000
6245خدمات درماني90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1392/05/012323000