شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2336خدمات درماني70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1392/06/13120000
2336خدمات درماني70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1392/04/0580000
2336خدمات درماني70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1390/12/0280000
2336خدمات درماني70ويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1390/04/1477000