چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1899خدمات درماني90ويال - پاميدرونات دي سديم - 90mg1393/08/070
1899خدمات درماني90ويال - پاميدرونات دي سديم - 90mg1393/03/11325000
1899خدمات درماني90ويال - پاميدرونات دي سديم - 90mg1392/04/23325000