دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
916خدمات درماني70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/12/10274500
916خدمات درماني70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/11/28274500
916خدمات درماني70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/02/26140000
916خدمات درماني70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1390/01/17106000