شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1866خدمات درماني70ويال - نافسيلين سديم - 1g1393/06/301150000
1866خدمات درماني70ويال - نافسيلين سديم - 1g1391/07/29220000
1866خدمات درماني70ويال - نافسيلين سديم - 1g1388/12/01150000