شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1393/05/04180000
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1392/07/0178500
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1392/05/15110000
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1392/05/1578500
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1390/02/1375000