سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1393/05/04180000
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1392/07/0178500
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1392/05/15110000
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1392/05/1578500
857خدمات درماني90ويال - ميتومايسين - 2mg1390/02/1375000