سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1877خدمات درماني73ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/08/070
1877خدمات درماني73ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/08/06700000
1877خدمات درماني73ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/03/11654000
1877خدمات درماني90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/02/08577000
1877خدمات درماني90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/12/10289000
1877خدمات درماني90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/10/25577000
1877خدمات درماني90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1390/12/24314000
1877خدمات درماني90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1390/07/18275000