يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
836خدمات درماني80ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/08/070
836خدمات درماني73ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/08/070
836خدمات درماني75ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/08/070
836خدمات درماني61ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/08/070
836خدمات درماني75ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/03/11160000
836خدمات درماني73ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/03/11170500
836خدمات درماني80ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/03/11140000
836خدمات درماني90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1392/05/15263000
836خدمات درماني90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1392/02/08130000
836خدمات درماني90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1391/07/29125000
836خدمات درماني90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1391/03/06109000
836خدمات درماني90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1390/04/21101500
836خدمات درماني90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1390/12/24109000