يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
826خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 1g1393/11/06970000
826خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 1g1393/08/070
826خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 1g1392/07/011256000
826خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 1g1392/05/15840712
826خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 1g1392/05/15625000
826خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 1g1390/09/09840712
826خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 1g1390/12/02625000