شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1391/12/2057980
825خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 50mg1393/08/070
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1391/12/2057980
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1390/12/2357980
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1390/09/2255358