سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1391/12/2057980
825خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 50mg1393/08/070
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1391/12/2057980
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1390/12/2357980
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1390/09/2255358