يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1391/12/2057980
825خدمات درماني90ويال - متوترکسات - 50mg1393/08/070
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1391/12/2057980
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1390/12/2357980
825خدمات درماني70ويال - متوترکسات - 50mg1390/09/2255358