چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5629خدمات درماني70ويال - مروپنم - 1g1392/05/15270000
5629خدمات درماني70ويال - مروپنم - 1g1387/09/12180000