جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5629خدمات درماني70ويال - مروپنم - 1g1392/05/15270000
5629خدمات درماني70ويال - مروپنم - 1g1387/09/12180000