جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3283خدمات درماني70ويال - مروپنم - 500mg1392/05/15135000
3283خدمات درماني70ويال - مروپنم - 500mg1388/12/2090000