سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3283خدمات درماني70ويال - مروپنم - 500mg1392/05/15135000
3283خدمات درماني70ويال - مروپنم - 500mg1388/12/2090000