يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1393/08/050
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1393/08/066250000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1393/03/111850000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1392/07/011860000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1392/04/113395752
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1390/09/221000000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1390/04/18930355