پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1393/08/050
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1393/08/066250000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1393/03/111850000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1392/07/011860000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1392/04/113395752
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1390/09/221000000
2153خدمات درماني90ويال - ملفالان - 50mg1390/04/18930355