پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4025خدمات درماني70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1393/07/27970000
4025خدمات درماني70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1392/05/15883000
4025خدمات درماني70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1392/05/151060000
4025خدمات درماني70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1391/12/17458000
4025خدمات درماني70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1391/02/04430000
4025خدمات درماني70ويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1390/08/01389500