شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
723خدمات درماني70ويال - کتامين - 500mg/ml 10ML1392/10/03100000
723خدمات درماني70ويال - کتامين - 500mg/ml 10ML1390/12/0228000