پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
723خدمات درماني70ويال - کتامين - 500mg/ml 10ML1392/10/03100000
723خدمات درماني70ويال - کتامين - 500mg/ml 10ML1390/12/0228000