يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16496خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1393/08/211170000
16496خدمات درمانيويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/11/061019500
16496خدمات درمانيويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/09/041170000