دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2147خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1393/08/241325000
2147خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1393/08/241325000
2147خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/12/101367159
2147خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/04/301109031
2147خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1388/12/01587000
2147خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1390/12/04643000