شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2146خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/06/26773500
2146خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/05/01773500
2146خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1390/05/11340000