جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1393/10/30560000
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/11/30566500
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/10/04470000
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/08/19566500
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/07/23658000
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/04/05346477
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1391/12/22269963
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1391/09/22346477
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1391/07/25346477
704خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1390/05/11270000