سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
703خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1391/11/02130000
703خدمات درماني70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1390/09/09118000