شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1393/07/171100000
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1392/06/311474498
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1392/06/231331022
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1392/06/161023500
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1392/05/061568600
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1391/11/01480000
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1391/02/03434000
2063خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1387/12/26409500