سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2059خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1393/07/17370000
2059خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1392/06/16617000
2059خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1392/05/06682000
2059خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1392/05/06285000
2059خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1391/07/29260000
2059خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1391/05/09260000
2059خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1388/09/03250000