شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
701خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1392/05/15202500
701خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1387/09/29120000