دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1393/05/04120000
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1392/06/20100000
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1391/10/0580000
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1387/10/1462000