سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1393/05/04120000
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1392/06/20100000
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1391/10/0580000
700خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1387/10/1462000