سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1393/09/11500000
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1393/07/15300000
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1393/07/15300000
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1392/06/26492000
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1392/04/29230000
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1392/04/29492000
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1391/11/01230000
699خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1388/11/04210000