پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
698خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1392/05/15165000
698خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1391/10/05100000
698خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1387/09/2998000