سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
697خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1393/05/04100000
697خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1392/06/2095000
697خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1391/10/0563000
697خدمات درماني70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1387/09/2960000