شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1393/05/04920000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1393/02/16880000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1393/01/26718000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1392/11/15600000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1392/06/05880000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1392/04/29880000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1391/10/11392000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1391/04/22357000
9399خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1389/08/17340000