دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1393/06/17600000
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1393/06/17600000
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1392/11/15375000
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1392/05/25554000
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1392/05/15552000
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/09/22230000
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/07/29230000
2517خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/01/26225000