سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2142خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1393/06/31250000
2142خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/11/15160000
2142خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/07/22238000
2142خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/07/01238000
2142خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/05/30110000
2142خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1391/07/2298000
2142خدمات درماني70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1391/02/0594500