پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16752خدمات درماني84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1393/08/07840000
16752خدمات درماني84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1393/03/11840000
16752خدمات درماني84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1392/07/01450000