پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16752خدمات درماني84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1393/08/07840000
16752خدمات درماني84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1393/03/11840000
16752خدمات درماني84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1392/07/01450000